simma_logga_2017

Stavanger Svømmeklubb søker sportssjef

Norges største svømmeklubb søker sportssjef.

Stavanger Svømmeklubb søker en erfaren, kunnskapsrik og engasjert sportssjef i fulltidsstilling som kan videreutvikle og styrke klubbens posisjon som en av de beste svømmeklubbene i landet. Klubbens sportssjef vil ha ansvar for å koordinere, lede og gjennomføre den sportslige aktiviteten i klubben, samt ha det faglige ansvaret og oppfølging av klubbens trenerteam.

Sportssjefen bør ha kjennskap til norsk svømming hva gjelder struktur, kultur og treningsfilosofi. Jobben innebærer tett samarbeid med øvrige medlemmer i sportslig utvalg, daglig leder og trenerteam for å utvikle klubben. Sportssjefen vil være sentral i å videreutvikle sportslig plan. Stavanger Svømmeklubb ønsker å utvikle svømmere i et bredde- og eliteperspektiv gjennom et kvalitativt og trygt svømmetilbud med vekt på mestring og svømmeglede i et inkluderende miljø.

Stavanger Svømme Club og Madla Svømmeklubb ble 18. april 2018 slått sammen til én svømmeklubb. Den nye klubben som nå heter Stavanger Svømmeklubb er i dag Norges største svømmeklubb med 4000 medlemmer.

Søknadsfrist 24. juni. Les mer om stillingen her.

Norway's largest swimming club is seeking a Sports Manager

Stavanger Svømmeklubb is seeking an experienced, competent and committed sports manager for a full time position that can broaden, develop and strengthen the club's position as one of the best swimming clubs in Norway. The club's sports manager will be responsible for coordinating, leading and implementing the sporting activity of the club, as well as having the professional responsibility and follow-up of the club's coaches.

The sports manager should have knowledge of Norwegian swimming in terms of structure, culture and training philosophy. The job involves close cooperation with other members of the sports committee, general manager and coaches to develop the club. The sports manager will be a central figure in further development of the sport plan. Stavanger Svømmeklubb wishes to develop swimmers in both broad and elite perspective through high quality coaching and safe swimming with an emphasis on mastering skills as well as enjoyment in an inclusive environment.

Stavanger Svømme Club and Madla Svømmeklubb were merged into one swimming club on the 18th of April 2018. The new club, now called Stavanger Svømmeklubb, is today Norway's largest swimming club with 4000 members.

Application deadline 24th of june 2018. Read more about the position.

Kommenter gjerne:

Nyhetsarkiv

Linker

-

Seneste kommentarer

Seneste nyheter